تکنولوژی safetac مونلیکه

تکنولوژی Safetac مونلیکه

لایه Safetac خیلی نرم است و بر سطح ناصاف پوست شناور می شود.این پدیده موجب می شود به شکل موثری تماس با منطقه وسیعتری از پوست برقرار شود  وقتی که نیرویی برای کندن وارد می شود سیلیکون نرم نیروی وارد شده را در سطح وسیعتری از پوست پخش می کند بنابراین با اینکه چسبندگی این پانسمان زخم مانند چسب های قدیمی است برداشتن این پانسمان ها به نرمی صورت می گیرد و درنتیجه باعث درد کمتر و به حداقل رساندن آسیبب به بافت های اطراف زخم در هنگام برداشتن پانسمان زخم می شود.

سیف تک

پانسمان چسب دار قدیمی انعطاف پذیری  کمتری داشته و تنها به سطح خارجی سوراخ های پوست می چسبد . بنابراین برای اینکه در محل پانسمان زخم ثابت بماند باید محکمتر چسبانده شود.

safetacad

پانسمان چسب دار سیلیکونی Safetac سیف تک با خلل و فرج پوست تطابق حاصل کرده و زخم را کاملاً می پوشاند.

safetac theachnology

هنگام کندن چسب این پانسمان ها با شدت کنده شده و موجب ایجاد ضربه و درد در زخم می شود.

safetactechnology

هیچ سلول اپیدرمی در حین کندن پانسمان با تکنولوژی Safetac از روی پوست کنده نشده و آسیبی به پوست وارد نمی شود.

safetactechnology

پانسمان های چسب دار قدیمی لایه ایزولاسیون دور تا دور زخم ایجاد نمی کند درنتیجه ترشحات پخش می شود.

safetac مونلیکه

پانسمان زخم با تکنولوژی Safetac لبه های زخم را کامل پوشانده و خطر لیچ افتادگی اطراف زخم را به طور محسوسی به حداقل می رساند.