بافت نکروز و اسلاف

نکروز و اسلاف

بافت مرده (نکروز)

نکروز مجموعه ای از سلول ها و بافت های مرده در یک نقطه از بدن است که می تواند بسیار خطرناک باشد و من

ادامه مطلب را بخوانید