سوربکت در پیشگیری و درمان عفونتهای زخم از ابتدا با شماست 
ادامه مطلب