سوربکت در پیشگیری و درمان عفونتهای زخم از ابتدا با شماست 

مكانیسم اثر سوربكت در درمان زخم

عملكرد سوربكت بر اساس تاثیرات متقابل ذرات هیدروفوبیك