فوم نواری پرکننده آسکینا-Askina Cavity Strips

مدل
262540
موجود
‎66٬000 تومان
نمای کلی
 • برای ثبات Askina Foam از چســب یــا بانــد یــا بانــداژ فشــاری اســتفاده می‌شــود Askina Foam همچنیــن می‌توانــد بــه عنــوان یک پانسمــان ثانویــه بــرای زخم‌هـای پـرترشـح همـراه اسـتفاده شــود ویـازخــم‌هــای عمیـق کـه Askina sorb  یـا  Askina cavity foam در درون آن قــرار دارد را کاورکرد.

فوم نواری پرکننده آسکینا-Askina Cavity Strips 

برخی ویژگیهای فوم نواری پرکننده آسکینا-Askina Cavity Strips

 • پانسمان فوم بدون چسبنده‌گی دولایه: لایـه‌ی فـوم پلی‌اورتـان جاذب آب لطیف بـا قابلیـت تنفسـی و قدرت جذب بـالا درکنتــرل اگزودا
 • فیلـم پلی‌اورتـان محافـظ شـفاف نـازک کـه از جذب آب و باکتــری بـه محیط زخـم جلوگیــری می‌کنــد

موارد استفاده:

زخم با اگزودای متوسط تا زیاد:

 • زخم‌های فشاری ازدرجه یک تا چهار
 • زخم‌های شـریانی و وریدی پا
 • زخم‌های دیابتی پا
 • سوختگی درجه یک ودو
 • زخم‌های تروماتیک

نکات کاربردی:

 • قابلیت عالی در کنتـرل اگزودا
 •  صرفه جویی در هزینه: بدون نیاز به عوض کردن زیاد
 • با فراهم کردن یک بستر مرطوب مناسب در محیط زخم
 • بدون ایجاد چسبندگی به زخم و عوض کردن بدون تروما
 • کنتـرل اگزودای جذب شده از اطراف پانسمان
 •  پانسمانی عالی همراه با درمان فشاری
 • برای ثبات Askina Foam از چســب یــا بانــد یــا بانــداژ فشــاری اســتفاده می‌شــود Askina Foam همچنیــن می‌توانــد بــه عنــوان یک پانسمــان ثانویــه بــرای زخم‌هـای پـرترشـح همـراه اسـتفاده شــود ویـازخــم‌هــای عمیـق کـه Askina sorb  یـا  Askina cavity foam در درون آن قــرار دارد را کاورکرد.

طراحی ایده‌آل فوم:

اجزا تشکیل دهمده خاص سـلول بـاز Askina Foam این امکان را می‌دهـد کــه جــذب اگــزودا بــه حالت عمــودی و با سرعت بالا صـورت بگیـرد، بـدون امکان ایجـاد بافـت گرانولـه جدیـد در داخــل پانسـمـان

موارد مصرف :

 • زخم‌های حفره‌ای با عمق کمتـر، ترشحات متوسط تا زیاد
 • زخم‌های سینوسی
نظر خود را بنویسید
شما در حال مرور کالای زیر هستید:فوم نواری پرکننده آسکینا-Askina Cavity Strips
به محصول امتیاز بدهید