ژل آسکینا Askina Gel

مدل
200015
موجود
‎49٬000 تومان
نمای کلی

 هیـدروژل استــریل، ویسـکوز و شـفاف می‌باشـد. ایـن ژل وابسـته بـه موقعیت زخـم، بافـت نکروتیـک خشـک را مجـددا مرطوب می‌نــاید. برای درمان دبریدمــان در  زخم‌هــای خشــک و یــا جــذب ترشــحات زخم‌هــای اســافی مناســب اسـت. ژل آسـکینا بـا محفوظ نگه داشتن رطوبت کافی در سطح زخـم رونـد درمان طبیعـی را فراهــم می‌کنــد.

ژل آسکینا Askina Gel
برخی ویژگیهای ژل آسکینا Askina Gel

  • سهولت کارکرد تنها با یک دست در هر موقعیتی
  • بعد از استفاده در جای خود ثابت باقی میماند
  • ساختارکانولی ژل برای دستـرسی به زخمهای سینوسی و عمقی و فیستول
  • هیدراتاسیون بیشتـر: 40 %آب موجود در ژل جذب زخم میشود
  • شفاف: تشخیص دقیق تـر زخم را امکان پذیرمیسازد
  • 15گرم
  • ویسکوزیته خاص ژل: Gel Askina درزاویه 90درجه تا18 ساعت ثابت میماند.
  • هیـدروژل استــریل، ویسـکوز و شـفاف می‌باشـد. ایـن ژل بی براون وابسـته بـه موقعیت زخـم، بافـت نکروتیـک خشـک را مجـددا مرطوب می‌نــاید. برای درمان دبریدمــان در زخم‌هــای خشــک و یــا جــذب ترشــحات زخم‌هــای اســافی مناســب اسـت. ژل آسـکینا بـا محفوظ نگه داشتن رطوبت کافی در سطح زخـم رونـد درمان طبیعـی را فراهــم می‌کنــد.

نکات کاربردی:

ژل آسکینا بایستی تاعمق حداقل 5 میلی متـربه کارگرفته شود جهت پوشاندن ژل آسکینا بی براون از یک فیلم پلی اورتان شفاف مثل درم آسکینا استفاده نـمایید ژل آسکینا می‌تواند تا 3روز در محل زخم باقی بـماند

موارد مصـرف:

زخم‌های نکروتیک خشک یا اسلافی باترشحات کم
زخم‌های شـریانی و وریدی پا
 زخم‌های فشاری
زخمپای دیابتی
زخم‌های تروماتیک

 نحوه‌ی عملکرد هیدرو ژل:

هیدروژل‌هــا کارآیی خاصــی در انطبــاق بــا محیــط خــود دارنــد و می‌تواننــد زخــم را هیدراتــه کننــد یــا اگــزودا را جــذب کننــد. آنهــا دبریدمـان بافـت نکروتیـک وفیبــرینی ودیگـرمـواد مـرده را تسـهیل می‌نـــمایند.

نظر خود را بنویسید
شما در حال مرور کالای زیر هستید:ژل آسکینا Askina Gel
به محصول امتیاز بدهید