آسکینا درسیل ساکروم-Askina DresSil Sacrum

SKU
342122
موجود نیست

آسکینا درسیل ساکروم-Askina DresSil Sacrum 

یــک پانســمان خــود چســب اســت کــه یــک ســمت آن چســب ســیلیکونی نــرم و در ســمت دیگــر یــک فیلــم ضــدآب قابــل نفــوذ در برابــر بخــار می‌باشـد. ایـن پانسـمان ظرفیـت جـذب بـالای فـوم را بـا چسـب سـیلیکونی نـرم کـه در تــماس بـا زخـم    مـی باشـد ترکیـب می‌کنـد.

 • چسبندگی نرم و ملایم
 •  حداقل آسیب بافتی هنگام تعویض پانسمان
 •  ظرفیت جذب بالا
 •  کاربرد آسان
 •  قابل انطباق با نواحی برجسته و دشوار
 •  قابلیت برش به شکل دلخواه
 • ارتقاء راحتی بیمار
 • حساسیت پایین

موارد مصـرف:

 • زخم‌های فشاری
 •  زخم‌های سیاهرگی
 • زخم‌های سـرخرگی
 •  پای دیابتیک
 • زخم‌های ترومایی
 •  زخم‌های جراحی
 • سوختگی‌های در جه یک ودو
 •  محل‌هایDonor
 • پارگی‌های پوست
نظر خودتان را بنویسید
شما برای مورد زیر نظر می دهید:آسکینا درسیل ساکروم-Askina DresSil Sacrum