پانسمان فوق جاذب Askina Absorb plus

موجود نیست
فقط %1 عدد مانده
کد کالا
231010-231020-232020

 یـک پانسـمان بسیار جـاذب می‌باشـدکـه می‌توانـد ترشـحات زیاد زخـم وباکتــری هـارادر خـود حفظ کند.

 پانسمان فوق جاذب Askina Absorb

برخی ویژگیهای پانسمان فوق جاذب Askina Absorb

 • قابلیت جذب بالای اگزودا (بدون اثر اسفنجی)
 • پانسمان فوق جاذب بی براون عالی برای درمان کمپرسی و عدم maceration لبه های زخم
 • به روی زخم نـمی چسبد
 • بدون روان شدن مواد فوق جاذب از درون پانسمان
 • جذب مستمر و کم کم بدون کم شدن تاثیر ژل تشکیل شده
 • لطیف و قابل انعطاف حتی در زمان اشباع
 •  یـک پانسـمان بسیار جـاذب می‌باشـدکـه می‌توانـد ترشـحات زیاد زخـم وباکتــری هـارادر خـود حفظ میکند. ایـن محصـول دارای یـک پـد داخلی ساخته شده ازفیبــرهای پلیمـری پر قدرت نگه ‌دارنـده آب می‌باشـد کـه دریـک کیسـه‌ی بیرونـی بافتـه نشـده قـرارگرفتـه اسـت.در هنـگام برخورد بـا زخـمی که ترشح دارد تبدیـل به مایـع می‌شـود ویـک ژل نـرم و قابل انعطاف را تشکیل میشود کـه بـه پاکیزگی زخـم و حفـظ محیـط مرطـوب زخـم کمـک می‌کنـد.

نکات کاربردی پانسمان فوق جاذب Askina Absorb

  Askina Sorb بــه عنــوان یــک پانسمــان ابتدایی محســوب می‌شــود امــا در موردهایی کــه نیــاز بــه جــذب زیــادی داریــم روی پانسـمـان‌های دیگــر قــرار می‌گیــرد، درصــورت لازم پانسـمـان‌های بیشتری را بــه تعــداد کــم بــه موجب پوشــش محیط گسترده می‌تــوان روی هــم گذاشــت.

در زخم های عمیـق، زخـم رامحکـم نبندیـد چـراکـه پانسمان فوق جاذب بی براون همزمـان بــا جــذب اگــزودا اندکــی بــزرگ می‌شــود.

موارد مصـرف پانسمان فوق جاذب Askina Absorb

         زخم‌هایی باترشح متوسط تا زیاد مانند:

 • زخم فشاری
 •  زخم شـریانی و وریدی پا
 •  زخم دیابتیک
 • سوختگی درجه یک و دو
 • زخم‌های تروماتیک
 • زخم‌های انکولوژی

نحوه‌ی عملکرد پانسمان فوق جاذب Askina Absorb

         پد داخلی شامل فیبـرهایی است که از 3 جزء تشکیل شده‌اند و مانند یک ماده خشک عمل می‌کند.

 1.  فیبـر سلولزی به منظور انتشار جانبی در اثر مویینگی
 2.  فیبـر فوق جاذب جهت ظرفیت جذب بالا
 3.   فیبـر دو جزئی جهت اتصال و استحکام ساختار پانسمان
 4.   فرآینــد جــذب تدریجــی و یکنواخــت بــه جــذب و نگه‌داشتـــن مقادیــر زیــادی از اگــزودا کمــک می‌کنــد.
 5.  تأثیــر بــدون Gel lock ایــن پانســان حــاوی پــودر نـــمی‌باشد و ژل اطــراف ذرات تشـکیل نــمی‌شود بنابرایـن رونـد جـذب مختـل نــمی‌گردد و ذرات داخلـی  خشـک باقـی می‌مانـد. 
دیدگاه خود را بنویسید
You're reviewing:پانسمان فوق جاذب Askina Absorb plus
Your Rating
ما محصولات کاربردی و مورد پسند دیگری برای شما پیدا کردیم!