پانسمان آلژینات آسکینا-Askina Sorb

مدل
211010
موجود
‎34٬000 تومان
نمای کلی

یــک پانسـمـان استـــریل ابتدایی زخــم می‌باشــد کــه حــاوی 85 % آلژینـات کلسـیم و15%کربوکسـی متیـل سـلولز  (CMC) اسـت.در برخورد بـا اگـزودای زخـم بـه سریعا بـه حالـت ژل در می‌آیـد کـه در نتیجـه‌ی یـک معاوضه یونـی (بیـن یون‌هـای کلسـیم موجـود در پانسمـان و یون‌هـای سـدیم موجـود در زخـم) می‌باشـد تـا تشـکیل یـک ژل نـرم مرطـوب را بدهـد کـه منجربـه ترمیـم زخـم گـردد.

پانسمان آلژینات آسکینا-Askina Sorb

برخی ویژگیهای پانسمان آلژینات آسکینا-Askina Sorb 

 • قابلیت استفاده راحت و آسان
 • قابلیت جذب بالا
 • پانسمان آلژینات آسکینا بی براون دارای ژل نرم که یکدست برداشته میشود ، بدون به جا گذاشتـن اضافی
 • عملکرد جذب عمودی: بدون اینکه به اطرافآسیب برساند، بدون maceration لبه های زخم
 • عوض کردن پانسمان بدون آسیب بافتی
 • یــک پانسـمـان استـــریل ابتدایی زخــم می‌باشــد کــه حــاوی 85 % آلژینـات کلسـیم و15%کربوکسـی متیـل سـلولز  (CMC) اسـت.در برخورد بـا اگـزودای زخـم بـه سریعا بـه حالـت ژل در می‌آیـد کـه در نتیجـه‌ی یـک معاوضه یونـی (بیـن یون‌هـای کلسـیم موجـود در پانسمـان و یون‌هـای سـدیم موجـود در زخـم) می‌باشـد تـا تشـکیل یـک ژل نـرم مرطـوب را بدهـد کـه منجربـه ترمیـم زخـم گـردد.


تثبیت پانسمان

 • میتوان از یـک پانسـان ثانویـه ماننـد  Askina pad یاaskina foam استفاده کرد اگـر ترشـحات زخـم زیـاد باشـد.
 • یـا استفاده از باند یا چسب برای ثابت مانده بهتـر


موارد مصـرف پانسمان آلژینات آسکینا-Askina Sorb 

 • پانسمان آلژینات آسکینا بی براون برای زخم‌هایی با درجه ترشح متوسط تا زیاد
 • زخم فشاری
 • زخم شـریانی و وریدی پا
 •  زخم دیابتی
 • محل Donor
 • زخم‌های تروماتیک
 •  ساییدگی‌ها
 • سوختگی درجه2
 • زخم‌های پس از عمل

 

نظر خود را بنویسید
شما در حال مرور کالای زیر هستید:پانسمان آلژینات آسکینا-Askina Sorb
به محصول امتیاز بدهید