پانسمان جاذب شکافدار آسکینا - S Pad

مدل
497575
موجود
‎85٬000 تومان

پانسمان جاذب شکافدار آسکینا-S Pad

یـک کمپـرس بـاشـکاف باریـک، استــریل وغیـرچسـبنده اسـت کـه قـدرت جـذب بالایی را بـرای پوشـش درن هـا وتیوب‌هـای تغذیه‌ایـی دارد. ایـن پانسـان یـک شـکاف مرکـزی دارد.کـه بـرای اسـتفاده جهـت تیوب‌هایـی کـه حداکثــر11میلیمتــرضخامـت دارد مناسـب اسـت ویـک شـکاف باریـک بـرای پیچیـدن بـه اطـراف تیـوب.

موارد مصـرف S Pad

  • پانسامن جاذب برای محل‌های درن، اطرف کاتتـرها، تیوب‌های تغذیه‌ایی،کاتتـرهای سوپراپوبیک

ساختار سه لایه ایی

  • ماده‌ی پوششی آبگریز
  • ماده‌ی کرکی باظرفیت جذب بالا
  • لایه‌ی تـماسی غیرچسبنده (پلی استـرخالص)
نظر خود را بنویسید
شما در حال مرور کالای زیر هستید:پانسمان جاذب شکافدار آسکینا - S Pad
به محصول امتیاز بدهید