آسکینا هیدرو - Aksin Hydro

مدل
آسکینا هیدرو
موجود
‎40٬000 تومان

آسکینا هیدرو- Aksin Hydro  

یــک پانسـمـان هیدروکلوئیــد نســل جدیــد می‌باشــد بــا ظرفیــت جــذب قــوی و طولانـی مـدت و چسـبندگی مناسـب بـدون بـه جـاگذاشتــن باقـی مانده‌ایـی دربستــرزخـم. ایـن پانسـان شـامل Husk Psyllium  (پسـیلیوم) می‌باشـد کـه ظرفیـت جـذب را تقویـت می‌کنـد، بـا باکتــری هـای زخـم بانـد می‌شـود وبـوی بـد زخـم راکاهـش می‌دهـد.

نکات کاربردی

  • : زمان ماندگاری 5تا7روز
  •  بو را تا حدزیادی کاهش می‌دهد

موارد مصـرف:

  • زخم‌های فشاری
  • زخم‌های سیاهرگی
  • زخم‌های سـرخرگی
  •  سوختگی‌های درجه یک ودو
  •  محل‌هایDonor
  • ساییدگی‌ها
نظر خود را بنویسید
شما در حال مرور کالای زیر هستید:آسکینا هیدرو - Aksin Hydro
به محصول امتیاز بدهید