آسکینا تین سایت - Askina THINSite

SKU
آسکینا تین سایت
موجود
از حداقل ‎27٬000 تومان
-
+

آسکینا تینسایت -Askina THINSite

پانسـمـان‌های  Askina THINSite   بــرای سیســتم انتقالـی غیـر تــماسی بـه کار بـرده می‌باشـد. قابل برش در هر اندازه و شکل محافظت از پوست اطراف استوما

موارد مصـرف:

  • زخم‌های فشاری
  • زخم‌های وریدی پا
  • زخم‌های شـریانی پا
  • زخم‌های پس از جراحی
  • پار‌گی و ساییدگی‌های جزیی پوست

Askina THINSite

یـک پانسمـان بسـیارنـازک وراحـت مـی باشـد. ایـن پانسـان بـا طراحـی انعطـاف پذیـر خـودمی‌توانـد جایگزینـی مناسـب بـرای پانسمـان هـای ضخیـم بـا نیروهـای جذبـی باشـد.فرمـول پیشــرفته هیـدروژل خشـک امـکان کنتــرل جـذب ومدیریـت طولانی مدت ترشـحات را فراهم می سازد.

  • بیمار منطبق با سطوح آناتومیکی بدن که پانسمان آن سخت است
  • کاهش اصطکاک؛هنگام حرکت بیمار
  • امکان کنتـرل اگزودای جذب شده رافراهم می‌کند
  • درجای خودثابت میماند با این حال از سطح پوست به راحتی جدامی شود بدون آسیب رساندن به بافت یا به جا گذاشتـن باقیمانده روی سطح زخم

 

نظر خودتان را بنویسید
شما نظر می دهید:آسکینا تین سایت - Askina THINSite