آسکینا سیلنت - Askina SilNet

مدل
311075
موجود
‎30٬000 تومان
نمای کلی
 • از مــاده‌ی بدون بافــت قابل انعطاف تشکیل شده کــه هــر دو طــرف آن بـالایـه‌ی سـیلیکونی نـرم پوشیده شـده اسـت کـه ایـن لایـه در برخورد بـا زخـم می‌باشـد. ایـن پانسـان بـا سـطح زخـم تطابـق پیـدا می‌کنـدو بـه طـور کامـل بـه پوســت اطــراف می‌چســبد. محــل زخــم در هنــگام تعویــض پانســان از آســیب‌های مکانیکــی در امــان اســت بنابرایــن Askina SilNet ترومــای مرتبــط بــا تعویــض را بــه حداقــل می‌رســد.

آسکینا سیلنت-Askina SilNet

برخی ویژگیهای آسکینا سیلنت-Askina SilNet

 • بدون چسبندگی: نگهدارنده بافت گرانوله ی شکننده
 • قابل تعویض بدون تروما
 • منتقل کننده عمودی اگزودا
 • لطیف و راحت
 • مناسب با مداوای موضعی درمان فشار منفی
 • قابل فیکس شدن از هر دو طرف بر روی زخم
 • حداقل حساسیت 
 • از مــاده‌ی بدون بافــت قابل انعطاف تشکیل شده کــه هــر دو طــرف آن بـالایـه‌ی سـیلیکونی نـرم پوشیده شـده اسـت کـه ایـن لایـه در برخورد بـا زخـم می‌باشـد. ایـن پانسـان بـا سـطح زخـم تطابـق پیـدا می‌کنـدو بـه طـور کامـل بـه پوســت اطــراف می‌چســبد. محــل زخــم در هنــگام تعویــض پانســان از آســیب‌های مکانیکــی در امــان اســت بنابرایــن Askina SilNet ترومــای مرتبــط بــا تعویــض را بــه حداقــل می‌رســد.

نکات کاربردی:

می‌توانــد بــا پانسمــان‌های ثانویــه زیــر اسـتفاده شـود:

 • Askina Foam
 • Askina Heel
 • Askina Pad

موارد مصـرف:

 • بریدگی‌هاوساییدگی‌ها
 • پارگی پوست
 •  زخم‌های ترومایی
 •  سوختگی‌های درجه یک ودو
 •  فیکس کردن گرفت‌های پوستی
 •  زخم‌های جراحی
 •  محل Donor
نظر خود را بنویسید
شما در حال مرور کالای زیر هستید:آسکینا سیلنت - Askina SilNet
به محصول امتیاز بدهید