آسکینا سیلنت - Askina SilNet

موجود نیست
کد کالا
311018-311075-312030
سازنده

خلاصه محصول

از مــاده‌ی بدون بافــت قابل انعطاف تشکیل شده کــه هــر دو طــرف آن بـالایـه‌ی سـیلیکونی نـرم پوشیده شـده اسـت کـه ایـن لایـه در برخورد بـا زخـم می‌باشـد. ایـن پانسـان بـا سـطح زخـم تطابـق پیـدا می‌کنـدو بـه طـور کامـل بـه پوســت اطــراف می‌چســبد. محــل زخــم در هنــگام تعویــض پانســان از آســیب‌های مکانیکــی در امــان اســت بنابرایــن Askina SilNet ترومــای مرتبــط بــا تعویــض را بــه حداقــل می‌رســد.

بسته بندی مناسب ارسال سریع پرداخت آنلاین ضمانت و اصالت کالا

آسکینا سیلنت-Askina SilNet

برخی ویژگیهای آسکینا سیلنت-Askina SilNet

 • بدون چسبندگی: نگهدارنده بافت گرانوله ی شکننده
 • قابل تعویض بدون تروما
 • منتقل کننده عمودی اگزودا
 • لطیف و راحت
 • مناسب با مداوای موضعی درمان فشار منفی
 • قابل فیکس شدن از هر دو طرف بر روی زخم
 • حداقل حساسیت 
 • از ماده ی بدون بافــت قابل انعطاف تشکیل شده کــه هــر دو طــرف آن بـالایـه‌ی سـیلیکونی نـرم پوشیده شـده اسـت کـه ایـن لایـه در برخورد بـا زخـم می‌باشـد. ایـن پانسـان بـا سـطح زخـم تطابـق پیـدا می‌کنـدو بـه طـور کامـل بـه پوســت اطــراف می‌چســبد. محــل زخــم در هنــگام تعویــض پانســان از آســیب‌های مکانیکــی در امــان اســت بنابرایــن Askina SilNet ترومــای مرتبــط بــا تعویــض را بــه حداقــل می‌رســد.

نکات کاربردی

می‌توانــد بــا پانسمان‌های ثانویــه زیــر اسـتفاده شـود:

 • Askina Foam
 • Askina Heel
 • Askina Pad

موارد مصـرف

 • بریدگی‌هاوساییدگی‌ها
 • پارگی پوست
 •  زخم‌های ترومایی
 •  سوختگی‌های درجه یک ودو
 •  فیکس کردن گرفت‌های پوستی
 •  زخم‌های جراحی
 •  محل Donor
0
Rating:
0% of 100
نظر خودتان را بنویسید
شما برای مورد زیر نظر می دهید:آسکینا سیلنت - Askina SilNet
امتیاز شما به محصول :