آسکینا ترانسوربنت - Transorbent Askina

SKU
361010
موجود
از حداقل ‎29٬000 تومان
-
+

آسکینا ترانسوربنت- Transorbent  Askina

موارد مصـرف :

 • زخم‌های فشاری
 •  زخم‌های وریدی پا
 •  زخم‌های شـریانی پا
 •  زخم‌های دیابتیک
 • زخم‌های تروماتیک
 • زخم‌های جراحی
 •  سوختگی‌های درجه یک ودو
 •  حمایت ازپوست‌های شکننده وآسیب پذیر
 • ازویژگی‌هـای ثبـت شـده‌ی تکنولـوژی هیـدروژل خشـک ایـن اسـت کـه فرآینـد جـذب بـی نظیـری را ایجـاد می‌کنـد.در طـی ایـن فرآینـد ترشـحات از سـطح زخـم خـارج شـده ودرپانسمـان بـه دام می‌افتـد، بدیـن ترتیـب رطوبـت اضافـی را جـذب می‌نــماید.

  • ظرفیت جذب بالا
  •  عدم چسبندگی به سطح زخم
  •  خاصیت ضـربه‌گیر (بالشتکی) ناشی ازفوم پلی اورتان قابل
  • برش به اندازه و شکل موردنیاز
  • عدمmaceration  یا باقی‌مانده روی سطح زخم
  • نظر خودتان را بنویسید
   شما برای مورد زیر نظر می دهید:آسکینا ترانسوربنت - Transorbent Askina