آسکینا ترانسوربنت - Transorbent Askina

مدل
361010
موجود
‎29٬000 تومان
<p dir="rtl"><strong>آسکینا ترانسوربنت- Transorbent &nbsp;Askina</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>موارد مصـرف :</strong></p>
<ul dir="rtl">
<li>زخم&zwnj;های فشاری</li>
<li>&nbsp;زخم&zwnj;های وریدی پا</li>
<li>&nbsp;زخم&zwnj;های شـریانی پا</li>
<li>&nbsp;زخم&zwnj;های دیابتیک</li>
<li>زخم&zwnj;های تروماتیک</li>
<li>زخم&zwnj;های جراحی</li>
<li>&nbsp;سوختگی&zwnj;های درجه یک ودو</li>
<li>&nbsp;حمایت ازپوست&zwnj;های شکننده وآسیب پذیر</li>
</ul>
<p dir="rtl">ازویژگی&zwnj;هـای ثبـت شـده&zwnj;ی تکنولـوژی هیـدروژل خشـک ایـن اسـت کـه فرآینـد جـذب بـی نظیـری را ایجـاد می&zwnj;کنـد.در طـی ایـن فرآینـد ترشـحات از سـطح زخـم خـارج شـده ودرپانسمـان بـه دام می&zwnj;افتـد، بدیـن ترتیـب رطوبـت اضافـی را جـذب می&zwnj;نــماید.</p>
<ul dir="rtl">
<li>ظرفیت جذب بالا</li>
<li>&nbsp;عدم چسبندگی به سطح زخم</li>
<li>&nbsp;خاصیت ضـربه&zwnj;گیر (بالشتکی) ناشی ازفوم پلی اورتان قابل</li>
<li>برش به اندازه و شکل موردنیاز</li>
<li>عدمmaceration &nbsp;یا باقی&zwnj;مانده روی سطح زخم</li>
</ul>
نظر خود را بنویسید
شما در حال مرور کالای زیر هستید:آسکینا ترانسوربنت - Transorbent Askina
به محصول امتیاز بدهید