کلستومی

مشاهده به عنوان مشبک لیست

3 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
  1. کیسه کلستومی ایلئوستومی یک تکه ته باز شفاف آلترنا - Alterna ostomy bag transparent maxi
مشاهده به عنوان مشبک لیست

3 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی