آسکینا درسیل ساکروم-Askina DresSil Sacrum

موجود نیست
کد کالا
341617-342122
سازنده

جهت بهبودزخم های سرخرگی،سیاهرگی،فشاری،دیابتی،زخمهای جراحی،سوختگی و پارگی های پوست مناسب می باشد