پانسمان فوم سیلیکونی نقره دار اوپتی جنتل مدلاین - Optifoam Gentle Ag Plus

مدل
103
اتمام موجودی
نمای کلی

سیلیکون چسبنده موجود در پانسمان اوپتی فوم جنتل +Ag چسبندگی ملایم ایجاد می کند. این پانسمان مدلاین را می توان از روی زخم برداشته و دوباره روی زخم برگرداند. میزان تبخیر رطوبت (MVTR) با توجه به میزان ترشحات تنظیم می شود. یون نقره موجود در پانسمان اوپتی فوم جنتل +Ag مدلاین اثر آنتی میکروبیال دارد.