پانسمان هیدروکلوئیدی سوپرازورب چسبدار H

موجود نیست
کد کالا
20420
سازنده
درخواست

این پانسمان قابل کاربرد برای زخمهای سطحی با ترشح کم یا متوسط میباشد مثل آرنج ,زانو و پاشنه است که برای بهبود , رطوبت کافی را جذب کرده و باعث التیام زخم میشود. همچنین برای سوختگی نوع دو کاربردی است.