شلنگ تلفنی فشار سنج

مدل
مخصوص فشار سنج پایه دار
اتمام موجودی
نمای کلی

شلنگ تلفنی فشار سنج مخصوص فشار سنج پایه دار از مجموعه لوازم طبی پر استفاده میباشد.