هیالوسیف - Hyalosafe

مدل
AT1001
اتمام موجودی
نمای کلی
  • ورقی بیولوژیکی شفاف که دو طرف آن از 100% HYAFF پوشیده شده است 
  • جایگزین لایه اپیدرمی موقت تا زمان اپیتلیالیزاسیون کامل 
  • عملکرد خاص به عنوان یک سد موثر در مقابل با آلودگی