ژل آسکینا Askina Gel

مدل
200015
موجود
‎49٬000 تومان
نمای کلی

 هیـدروژل استــریل، ویسـکوز و شـفاف می‌باشـد. ایـن ژل وابسـته بـه موقعیت زخـم، بافـت نکروتیـک خشـک را مجـددا مرطوب می‌نــاید. برای درمان دبریدمــان در  زخم‌هــای خشــک و یــا جــذب ترشــحات زخم‌هــای اســافی مناســب اسـت. ژل آسـکینا بـا محفوظ نگه داشتن رطوبت کافی در سطح زخـم رونـد درمان طبیعـی را فراهــم می‌کنــد.