پانسمان آلژینات آسکینا-Askina Sorb

مدل
211010
موجود
‎34٬000 تومان
نمای کلی

یــک پانسـمـان استـــریل ابتدایی زخــم می‌باشــد کــه حــاوی 85 % آلژینـات کلسـیم و15%کربوکسـی متیـل سـلولز  (CMC) اسـت.در برخورد بـا اگـزودای زخـم بـه سریعا بـه حالـت ژل در می‌آیـد کـه در نتیجـه‌ی یـک معاوضه یونـی (بیـن یون‌هـای کلسـیم موجـود در پانسمـان و یون‌هـای سـدیم موجـود در زخـم) می‌باشـد تـا تشـکیل یـک ژل نـرم مرطـوب را بدهـد کـه منجربـه ترمیـم زخـم گـردد.