پانسمان فوق جاذب Askina Absorb plus

مدل
231010
موجود
‎45٬000 تومان
نمای کلی

 یـک پانسـمان بسیار جـاذب می‌باشـدکـه می‌توانـد ترشـحات زیاد زخـم وباکتــری هـارادر خـود حفظ میکند. ایـن محصـول دارای یـک پـد داخلی ساخته شده ازفیبــرهای پلیمـری پر قدرت نگه ‌دارنـده آب می‌باشـد کـه دریـک کیسـه‌ی بیرونـی بافتـه نشـده قـرارگرفتـه اسـت.در هنـگام برخورد بـا زخـمی که ترشح دارد تبدیـل به مایـع می‌شـود ویـک ژل نـرم و قابل انعطاف را تشکیل میشود کـه بـه پاکیزگی زخـم و حفـظ محیـط مرطـوب زخـم کمـک می‌کنـد.